تست سلامت روان SCL-90

هیچ سوالی را بدون جواب نگذارید
لطفا هریک از سوالات را به دقت بخوانید و مشخص کنید که در هفته گذشته، مورد سوال چقدر باعث ناراحتی شما شده است

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است

تست سلامت روان  SCL-90

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت روانی سطحی از بهزیستی است که افراد می­توانند استعدادهایشان را محقق کنند، با استرس­ های زندگی مقابله کنند، به شکل موثری کار کنند و روابط معنی ­دار برقرار کنند.

بسیاری تصور می­ کنند صرفا نبود بیماری روانی به معنی سلامت روانی است اما متخصصان این امر معتقدند سلامت یا اختلال روانی یک طیف بی­ انتهاست که در یک سمت آن اختلالات روانی و در سمت دیگر آن سلامت روانی قرار گرفته ­است.

سلامت روان ابعاد روان­شناختی، فیزیکی و اجتماعی دارد و بر نحوه ­ای که استرس هایمان را کنترل می­ کنیم موثر است. هم­ چنین، در هر مرحله زندگی، از کودکی تا سالمندی، اهمیت دارد.

[bodymovin anim_id="23765" loop="true" align="center"]

پرسشنامه SCL-90-R یکی از پراستفاده‎ترین ابزارهای تشخیص روان‎پزشکی است. این پرسشنامه شامل 90 سوال برای ارزشیابی نشانه‎های روانی است و به وسیله پاسخ‎گر گزارش می‎شود و اولین بار برای نشان دادن جنبه‎های روان‎شناختی بیماران جسمی و روانی طرح‎ریزی گردید. با استفاده از این پرسشنامه می‎توان افراد سالم را از بیمار تشخیص داد.

اعتبار و روایی

این پرسشنامه توسط دراگوتیس و همکارانش در سال 1973 معرفی شد و بر اساس تجربیات بالینی و تجزیه و تحلیل‎های روان‎سنجی، مورد تجدید نظر قرار گرفت و فرم نهایی آن در سال 1976 تهیه گردید. در ایران میرزایی (1359) مطالعه‎ای برای هنجاریابی آن انجام داده است. در اگوتیس (1976) پایایی درونی آزمون را گزارش کرده است. بیشترین ضرایب همبستگی برای افسردگی 95/0 و کمترین آن برای روان پریشی 77/0 بدست آمده است. در محاسبه پایایی به شیوه بازآزمایی بر روی 94 بیمار روانی پس از یک هفته از اجرا، ضرایب همبستگی بین 78/0 تا 90/0 بدست آمده است. در مورد اعتبار آزمون در پژوهش‎های مختلف، بیشترین همبستگی را برای بعد افسردگی 73/0 و کمترین آن را برای بعد ترس‎های مرضی 36/0 گزارش کرده‎اند.

این آزمون نه بعد: شکایات جسمانی، وسواس و اجبار ، حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی، افکار پارانوئیدی و روان‌پریشی را مورد بررسی و نتایج هر یک را به تفکیک ارائه می‌کند.

مشخصات تست سلامت روان SCL90

90 سوال

15 دقیقه

تفسیر تخصصی

26 هزار تومان