جست و جوی برچسب

زبان بدن

ذهن خوانی از طریق زبان بدن

بر اساس يافته های دانشمندان علوم رفتاری تنها حدود ۳۱ تا ۴۱ درصد از ارتباطات ما به صورت کلامی و حدود ۵۱ تا ۷۱ درصد…