مرور برچسب

شخصیت بازپرس ISTJ

شخصیت بازپرس ISTJ

شخصیت بازپرس ISTJ فردی است با خصوصیات شخصی درون گرا، اهل تفکر و قضاوت کنده و هشیار. این افراد دوست دارند محافظه کار باشند و در عین حال خودرای هستند و…