مرور برچسب

شخصیت نماینده ESFJ

شخصیت نماینده ESFJ

شخصیت نماینده ESFJ فردی است با خصوصیات شخصیتی برون گرا، بصری و با دقت زیاد، احساساتی و اهل قضاوت. آن ها افرای جذاب بوده و روی مردم تمرکز دارند و از…