مرور برچسب

ESTP

تیپ شخصیتی ESTP (شخصیت کارآفرین)

شخصیت کارآفرین (ESTP) فردی است برونگرا، مشاهده گر، متفکر و آینده نگر. این فرد تمایل زیاد به کنش گرا و پرانرژی بودن دارد.آنها عاشق کشف فرصت های زندگی…