مرور برچسب

HosheHaiajani1-1

هوش هیجانی چیست؟

چه عاملی موجب تمایز انسان های بسیار موفق و معمولی می شود؟ عاملی که روانشناسان آن را هوش هیجانی یا EQ می نامند. هنگامی که دانیل گلمن مدیران نزدیک به…