شروع ابزارهای هوش هیجانی

شناخت هیجانات خود

شناخت هیجانات دیگران

واکنش به هیجانات