جست و جوی برچسب

HosheHaiajani3-1

خودتنظیمی هیجانی

خودتنظیمی هیجانی یا خودمدیریتی هیجانی دومین زمینه از سه حوزه کلیدی مهارت های شخصی است که هوش هیجانی را تشکیل می…