مرور برچسب

INTP

تیپ شخصیتی INTP (شخصیت منطق دان)

شخصیت منطق دان (INTP)فردی است درون‌گرا، شهودی، متفکر و آینده‌گر. این متفکران انعطاف پذیر از اتخاذ رویکردی غیر متعارف در بسیاری از جنبه های زندگی لذت…