جست و جوی برچسب

ISFJ

تیپ شخصیتی ISFJ (شخصیت مدافع)

شخصیت مدافع ISFJ فردی است درونگرا، مشاهده گر، احساسی و قضاوت کننده. این افراد معمولاً به روش ثابت خود صمیمی و بی…