مرور برچسب

تعریف یادگیری

10 تعریف یادگیری

همه ما می دانیم که مغز و ذهن انسان بسیار پیچیده است و تا حدودی می توان گفت یک راز است. یادگیری نیز به عنوان یک عملکرد پایه برای مغز بسیار پیچیده است.…