مرور برچسب

مدیریت استرس

مدیریت استرس

بسیاری از ما در زندگی خود با استرس مواجه هستیم، گاه استرس موقتی از یک پروژه ی کوتاه مدت و گاه استرس طولانی مدت در یک کار با فشار بالا است. امروز در…

دفترچه خاطرات استرس

بسیاری از ما استرس هایی را در طول روز ناشی از ترافیک شدید، حجم کار سنگین، مشتریان بدخلق و یا اخبار ناخوشایند تجربه می کنیم. مشکل این است که اگر این…