مرور برچسب

بازی

بازی های حرکتی درشت

برخی والدین تصور می‌کنند که بازی های حرکتی درشت صرفاً کودک را در حرکات ورزشی توانمند می‌سازد اما این تنها بخشی از ماجرا است. مهارت‌های حرکتی درشت خوب…

اهمیت بازی در رشد کودکان

درباره اهمیت و نقش بازی در کودکان باید بگوییم که بازی مانند ﻧﻔﺲ ﻛﺸﻴﺪن ﺣﻴﺎتی و طبیعی اﺳﺖ. ﺷﻴﻮه‌ای از اﺑﺮاز وﺟﻮد ﻛﻮدﻛﺎن است ﻛﻪ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﻬﺎن وجود…

ارتباط خلاقیت و بازی

بین فرایند خلاق و بازی ارتباط ها و همپوشی های بسیاری وجود دارد. بازی و خلاقیت ویژگی های مشترکی دارند. در حقیقت بازی غالبا بخشی از فرایند خلاق است.…

بازی های حافظه

آیا تاکنون شده که یک شماره تلفن ضروری را در ذهن خود تکرار کنید تا با آن تماس بگیرید؟ این عمل حافظه کاری یا کوتاه مدت شما را درگیر می کند. به همین دلیل…

معرفی بازی برای کودکان

آیا می دانید تحریک حواس در سنین کودکی برای رشد صحیح شناختی و رشد هوش الزامی است؟ در پی بازی تمامی حواس کودکان تحریک می شود. کودکان به رابطه اشیاء با…