تفسیر آزمون سبک دلبستگی

سبک دلبستگی شما:

دلبستگی اضطرابی (دوسوگرا)

در جلب توجه و تحسین دیگران در اطراف خود بسیار ماهر هستید. به طور کلی یکی از این دو استراتژی را به کار می گیرید:
1- همیاری: شما در رابطه با معاملات واقعی و امور عملی بسیار سخت کوش و کارآمد می شوید به طوری که به طور طبیعی توجه و احترام دیگران را که می توانید از کمک آنها استفاده کنید را جلب می کنید.
2- همبازی: در این استراتژی شما با جذابیت و سرگرم کننده بودن توجه دیگران را به خود جلب می کنید.
شما احساس می کنید که اگر همیاری با دیگران نباشید یا همبازی آنها نباشید، توجه کافی از دیگران دریافت نمی کنید در عین حال از دیگران شاکی هستید که چرا باید برای بدست آوردن اعتبار و احترام این رفتارها را بروز دهید به عبارت دیگر، شما تمایل دارید بین حساس بودن نسبت به دیگران و غلفت از آن ها در رفت و آمد باشید.
مقیاس های سه گانه
عنوان مقیاس کد مقیاس نمره خام مقیاس شدت مقیاس توضیحات
وابستگی D 66 زیاد
میزان اعتماد و اتکای شما به دیگران را نشان می دهد.
نزدیک بودن C 45 متوسط
میزان آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی را اندازه گیري می کند
اضطراب A 62 زیاد
ترس از داشتن رابطه را می سنجد