تست های شخصیت

تست شخصیت MBTI
قیمت: رایگان
تست شخصیت شناسی نئو
قیمت: 24 هزار تومان
تست طرحواره های یانگ
قیمت: 35 هزار تومان
تست رغبت سنج استرانگ
قیمت: 22 هزار تومان
تست شخصیت میلون MCMI
قیمت: 29 هزار تومان
تست شخصیت 16 عاملی کتل
قیمت: 43 هزار تومان
تست شخصیت شناسی دیسک DISC
قیمت: 39 هزار تومان
تست نیازهای گلاسر
قیمت: 15 هزار تومان
تست منبع کنترل
قیمت: رایگان
تست شخصیت A یا B
قیمت: رایگان