تست های شخصیت

تست شخصیت MBTI
قیمت: 49 هزار تومان
تست شخصیت شناسی نئو
قیمت: 74 هزار تومان
تست طرحواره های ناسازگار یانگ - 232 سوالی
قیمت: 99 هزار تومان
تست طرحواره های ناسازگار یانگ نسخه سوم - 90 سوالی
قیمت: 109 هزار تومان
تست ذهنیت های طرحواره ای SMI
قیمت: 69 هزار تومان
تست رغبت سنج استرانگ
قیمت: 89 هزار تومان
تست شخصیت میلون MCMI
قیمت: 99 هزار تومان
تست شخصیت شناسی ام ام پی آی MMPI-2
قیمت: 99 هزار تومان
تست شخصیت 16 عاملی کتل
قیمت: 79 هزار تومان
تست شخصیت شناسی دیسک DISC
قیمت: 89 هزار تومان
تست نیازهای گلاسر
قیمت: 49 هزار تومان
تست کمال گرایی هیل
قیمت: 55 هزار تومان
تست منبع کنترل
قیمت: رایگان
تست شخصیت A یا B
قیمت: رایگان