تست های شخصیت

تست شخصیت MBTI
قیمت: 29 هزار تومان
تست شخصیت شناسی نئو
قیمت: 29 هزار تومان
تست طرحواره های یانگ
قیمت: 39 هزار تومان
تست ذهنیت های طرحواره ای SMI
قیمت: 32 هزار تومان
تست رغبت سنج استرانگ
قیمت: 35 هزار تومان
تست شخصیت میلون MCMI
قیمت: 39 هزار تومان
تست شخصیت شناسی ام ام پی آی MMPI-2
قیمت: 59 هزار تومان
تست شخصیت 16 عاملی کتل
قیمت: 44 هزار تومان
تست شخصیت شناسی دیسک DISC
قیمت: 39 هزار تومان
تست نیازهای گلاسر
قیمت: 22 هزار تومان
تست منبع کنترل
قیمت: رایگان
تست شخصیت A یا B
قیمت: رایگان