تفسیر نموداری تست D.I.S.C

شخصیت شما

نمودارها

نزدیک ترین مدل شخصیتی

احساسات

هدف

معیار ارزیابی دیگران در نگاه او

تاثیرگذاری بر دیگران

ارزش برای شرکت

استفاده بیش از حد از

زیر فشار

ترس ها

اثر بخشی بیشتر با

توضیحات