نتیجه تست اضطراب کتل

جنسیت آزمون دهنده: نامشخص

سن آزمون دهنده: نامشخص

نمره کلی اضطراب
درصد اضطراب شما
0%
نام عامل مشخصه نمره خام درصد نورم میانگین جامعه
اضطراب کلی caq 0 0 0 0
خطا در بارگیری
خطا در بارگیری
شاخصه های کلی
اضطراب آشکار
0%
نام عامل مشخصه نمره خام درصد نورم میانگین جامعه
اضطراب آشکار state 0 0 0 0
اضطراب نهان
0%
نام عامل مشخصه نمره خام درصد نورم میانگین جامعه
اضطراب نهان trait 0 0 0 0
خطا در بارگیری

زیرمجموعه ها و زیرشاخص های تست کتل

ناپایداری هیجانی
درصد ناپایداری هیجانی شما
0%
نام عامل مشخصه نمره خام درصد نورم میانگین جامعه
ناپایداری هیجانی Q3 0 0 0 0
خطا در بارگیری
بی اعتمادی توام با اضطراب یا افکار پارانوییدی
درصد بی اعتمادی شما
0%
نام عامل مشخصه نمره خام درصد نورم میانگین جامعه
اضطراب کلی L 0 0 0 0.2
خطا در بارگیری
اطمینان به خود یا گنهکاری اضطراب آمیز
درصد اطمینان به خود در شما
0%
نام عامل مشخصه نمره خام درصد نورم میانگین جامعه
اطمینان به خود یا گنهکاری اضطراب آمیز O 0 0 0 0
خطا در بارگیری
مهار اراده و پایداری خلق و خو
درصد مهار اراده شما
0%
نام عامل مشخصه نمره خام درصد نورم میانگین جامعه
مهار اراده و پایداری خلق و خو C 0 0 0 0
خطا در بارگیری
تنش عصبی
درصد تنش عصبی شما
0%
نام عامل مشخصه نمره خام درصد نورم میانگین جامعه
تنش عصبی Q4 0 0 0 0
خطا در بارگیری