جست و جوی دسته بندی

روانشناسی بالینی

نظریه های روانشناسی افسردگی

رویكردهای نظری متفاوت نسبت به افسردگی موجب انواع گوناگون مطالعات و مفروضات گوناگون شده است كه روی هم رفته مسئله علل…

توهم خاص بودن در افراد

رایج است که افراد خاص را به عنوان افرادی کاملا منحصر به فرد ببینیم، که چیز ویژه ای در مورد آنها وجود دارد. ما به…