تست های شغلی

تست رغبت سنج استرانگ
قیمت: 35 هزار تومان
تست شخصیت MBTI
قیمت: 29 هزار تومان
تست تعهد سازمانی
قیمت: رایگان
تست نئو NEO
قیمت: 29 هزار تومان
تست شخصیت شناسی دیسک DISC
قیمت: 39 هزار تومان
تست استرس شغلی اسیپو
قیمت: 18 هزار تومان
تست فرسودگی شغلی مسلش
قیمت: 15 هزار تومان