مرور برچسب

تیپ شخصیتی

تیپ شخصیتی ESFJ (شخصیت نماینده)

شخصیت نماینده ESFJ فردی است با خصوصیات شخصیتی برون گرا، بصری و با دقت زیاد، احساساتی و اهل قضاوت. آن ها افرای جذاب بوده و روی مردم تمرکز دارند و از…