قدم دوم: سبک های رهبری

قدم ششم: هوش هیجانی

قدم هفتم: رهبران جوان آینده

قدم هشتم: بحران و برنامه ریزی