قدم اول: شروع مهارت های رهبری

قدم دوم: سبک های رهبری

قدم سوم: رهبر شدن

قدم چهارم: رهبری عمومی

قدم ششم: هوش هیجانی