جست و جوی دسته بندی

مهارت های ارتباطی

مهارت درک دیگران

اگر از گروهی از مردم بخواهید که «همدلی» را تعریف کنند، تقریباً مطمئناً متوجه می‌شوید که یکی از اولین تعریف های که…

انواع همدلی

ما در مقاله مهارت همدلی و عناصر آن،  همدلی را  درک و آگاهی از احساسات و عواطف دیگران تعریف کردیم و به عناصر مختلف…

مهارت همدلی و 5 عنصر آن

در ساده ترین حالت، مهارت همدلی به معنای درک و آگاهی از احساسات و عواطف دیگران است. مهارت همدلی به عنوان یکی از…