مهارت های حل مسئله

شروع مهارت های حل مسئله

یافتن علت های مسئله

ابزارهای عمومی حل مسئله