با خودتان صادق باشید
لطفا هریک از سوالات را به دقت بخوانید و مشخص کنید که در هفته گذشته، مورد سوال چقدر باعث ناراحتی شما شده است

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است