اخبار و جشنواره ها

سوالات ایده برانگیز

سوالات ایده برانگیز شامل فهرستی از سوالات مختلف است که می تواند برای برانگیختن قدرت تصور و تولید ایده های زیاد در مورد یک موضوع خاص موثر واقع شوند.

مجموعه یک: کاربردها و استفاده های دیگر

1- آیا می توان از این وسیله استفاده های دیگری نمود؟
2- این وسیله چه کاربردهای دیگری می تواند داشته باشد.
3- آیا این مواد می توانند کاربردی داشته باشند؟
4- چه چیز دیگری را می توان از آن ساخت؟

مجموعه دو: شباهت

1- چه چیز دیگری، شبیه این وجود دارد
2- چه ایده مشابه دیگری از آن استنباط می شود؟
3- آیا در گذشته چیزی شبیه این وجود داشته است؟

مجموعه سه: تغییر

1- چگونه می توانیم آن را تغییر دهیم؟
2- تغییر رنگ؟
3- تغییر بو؟
4- تغییر طعم؟
5- تغییر صدا؟
6- تغییر طول؟
7- تغییر جنس؟
8- تغییر نقشه؟
9- تغییر زاویه دید و…

مجموعه چهار: بزرگنمایی

1- آیا می توان آن را بزرگتر کرد؟
2- چه چیزی را می توان به آن اضافه کرد؟
3- اگر وقوع آن مکرر شود چه خواهد شد؟
4- اگر تعداد آن بیشتر شود چه می شود؟
5- آیا می شود آن را تکثیر کرد؟

مجموعه پنج: ترکیب

1- چه چیزی را می توان با آن ترکیب کرد؟
2- چطور است در کنار یکدیگر قرار بگیرند؟

مجموعه شش: جانشین سازی

1- چه چیزی را می توان جایگزین آن کرد؟
2- چه کسی به جای آن قرار گیرد؟

مجموعه هفت: کوچکنمایی

1- آیا می توان آن را کوچکتر نمود؟
2- چه چیزی را از آن می توان حذف کرد؟
3- اگر تعداد آن کم شود چه خواهد شد؟

مجموعه هشت: تغییر ترتیب

1- اگر اجزا را جابه جا کنیم چه می شود؟
2- اگر وضعیت را تغییر دهیم چه می شود؟
3- آیا می توانیم علت و معلول را تغییر دهیم؟

مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.