تفسیر تست

الگوهای بالینی شخصیت

نشانگان بالینی شخصیت

نمودار الگوهای بالینی شخصیت

(سبز نشان دهنده میزان کم، آبی نشان دهنده میزان متوسط و قرمز نشان دهنده میزان زیاد الگو است)

نمودار نشانگان بالینی شخصیت

(سبز نشان دهنده میزان کم، آبی نشان دهنده میزان متوسط و قرمز نشان دهنده میزان زیاد نشانه است)