اخبار و جشنواره ها

آموزش نگهداری از محیط زیست به کودکان

امروزه اخبار حاکی از بحران های زیست محیطی بسیاری است و تذکراتی در مورد اتمام منابع طبیعی از رسانه ها می شنویم بنابراین لازم است که علاوه بر توجه فردی به این موضوع به کودکان نیز آموزش های لازم را ارایه دهیم تا بتوانند در دنیایی بهتر و سالم تر زندگی کنند. در این یادداشت به اهمیت این مساله می پردازیم.

ﺑﺤﺮان ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪة ﻣﻌﻀﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد رﯾﺸﻪ در ﻓﻘﺪان آﮔﺎﻫﯽ  ﻻزم و ﺿﻌﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  در واﻗﻊ مربوط به زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ است و ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. (شبیری،1393) اﻧﺴﺎن هم ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﺛﺮﮔﺬار و هم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. از ﻫﻤﯿﻦ رو اﺻﻼح روﻧﺪ ﺑﺤﺮان ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﮔﺮو اﺻﻼح آﻣﻮزه ﻫﺎي اﻧﺴﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﮕﺮش، داﻧﺶ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از بین رفتن ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ و اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ زﻣﯿﻦ، ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﯿﺎﻫﺎن و منابع طبیعی بی بازگشت ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﻣﻌﻀﻼت زﯾﺴﺖ، ﻣﺤﯿﻄﯽ هستند.

آموزش نگهداری از محیط زیست به کودکان

برای آموزش نگهداری از منابع طبیعی و محیط زیست به کودکان می توان نکات زیر را در نظر گرفت:

  • اولین نکته ای که در این رابطه حایز اهمیت است آﻣﻮزش چگونگی ﻣﺤﯿﻂ زیست و راﺑﻄﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ است. تشریح اینکه انسان چه تاثیرات ثبت و منفی می تواند بر طبیعت داشته باشد باعث حساسیت و توجه کودکان به این مقوله می گردد.
  • ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎي آن با حضور در ﭘﺎرك ها و مناظر طبیعی مانند کوه و جنگل و رودخانه و دریا امکان پذیر است و باعث ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ در کودکان می شود.
  • ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮔﻞﻫﺎ و ﮔﯿﺎﻫﺎن و آب دادن به آنها ﺧﻮدداري از ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﮔﻞ و درﺧﺖ ، ﻫﺎ و…را می توان به کودکان آموزش داد.
  • ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺟﺎﻧﻮران و محبت به آنها و ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت معمولا برای اغلب کودکان جذاب است و با تکیه به این علاقه می توان کودک را به محیط زیست علاقمند کرد.
  • ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ مانند آب و گاز و کاغذ و سوخت با توضیح اینکه این منابع برگشت پذیر نیستند قابل آموزش به کودکان است.
  • جمع آوری و تفکیک زباله برای حفظ بهداشت و ایمنی جامعه ضروری است و این مهم از کودکی باید آموزش داده شود.
  • فرهنگ سازی ﺧﻮدداري از آﻟﻮده ﮐﺮدن ﻫﻮا و استفاده غیرضروری از وسایل نقلیه شخصی از جمله موضوعاتی است که می توان برای آموزش در نظر گرفت.

آﻣﻮزش روشﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ به داﻧﺶ آﻣﻮزان با وسیله هایی مانند دیدن فیلم های آموزشی و مستند  و خواندن داستان‌های جذاب با موضوعات سازگاری با محیط زیست برای کودکان جذاب است و به این ترتیب خیلی راحت‌تر پیام محیط زیستی این نوع فیلم‌ها و کارتون‌ها را درک می کنند.

و  علاوه بر رفع كسالت دانش آموزان و ایجاد تنوع در سیستم آموزشی، تأثیر بسیار مثبتی در اهمیت به  حفظ و بهسازی محیط خواهد داشت.اگر مطالب گسترده تری در رابطه با  زیست محیطی در كتب درسی تمام مقاطع تحصیلی می تواند موثر باشد.

می توان با برگزاری اردوهای آموزشی و علمی در مدارس فعالیت هایی در زمینه محیط زیست انجام داد مثلا رفتن به پارک و  تمیزکردن پارک. برداشتن آشغال در پارک‌های محلی و حتی پارک‌های بزرگ‌تر، این کمک را به کودکان می‌کند تا متوجه شوند که چگونه بی توجهی به فضای سبز و با ریختن آشغال محیط را آلوده و ناخوشایند می کند. و به این ترتیب این را درک می کنند که می توانند در شکل گیری و حفظ محیط زیست موثر باشند.

و یا با گذاشتن یک سطل بازیافت در کلاس درس و ریختن کاغذها و مواد قابل بازیافت می توانیم به آنها  این آموزش را می‌دهید که چگونه مواد غیرضروری خود را بازیافت کنند و این کار را در خانه خود نیز انجام دهند.

اهمیت دادن به محیط زیست و توجه به آن از نشانه های فرهنگ بالا در جامعه است و اگر این مساله از کودکی آموزش داده شود در جامعه نهادینه می شود و در راستای نگهداری و حفظ منابع طبیعی و سلامت محیط زیست تاثیر مثبت دارد.

مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.