معرفی تست رضایت زناشویی انریچ ENRICH

انریچ (Enriching and Nurturing Relationship Issues‚ Communication‚ and Happiness) یک پرسشنامه 125 سوالی برای زوج های متاهل است که ارتباط، حل تعارض، رابطه نقش، مدیریت مالی، انتظارات، رابطه جنسی، سازگاری شخصیت، رضایت زناشویی و سایر عقاید شخصی مربوط به ازدواج را بررسی می کند. تست ENRICH توسط روانشناس خانواده دانشگاه مینه سوتا ، دیوید اولسون، فورنیر و درانکمن در سال ۱۹۸۹ طراحی شده است. این زوج در ابتدا به عنوان روشی برای ارزیابی سلامت روابط زوج های متاهل ایجاد شد و اکنون توسط بیش از 100000 مجری در ایالات متحده و سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

تست رضایت زناشویی انریچ آگاهی شما از نقاط ضعف روابط زناشویی تان را بسیار افزایش خواهد داد.

نسخه اصلی تست رضایت زناشویی انریچ ۱۱۵ سوال داشت که با توجه به تعداد زیاد سؤالات که موجب خستگی آزمودنی ها می شد، فرم ۴۷ سؤالی آن توسط اولسون در سال (۱۹۹۸)، تهیه شد.

فاورز و اولسون در مطالعات روی زوجینی که پرسشنامه را تکمیل کرده بودند، دریافتند که تست ENRICH می تواند طلاق را با دقت 85٪ پیش بینی کند. همچنین مقاله 2001 نشان داد که صمیمیت جنسی در روابط با رضایت زناشویی رابطه مثبت دارد.

ابعاد رضایت زناشویی انریچ

رضایت زناشویی تنها یک مولفه مشخص نیست. رضایت زناشویی از تعامل متغیرهای مختلف به وجود آمده است. در واقع برای رضایت زناشویی بالاتر لازم است تا شما در ابعاد مختلف با همسرتان تفاهم داشته باشید.

معرفی تست رضایت زناشویی انریچ ENRICH

پرسشنامۀ انریچ از 14 خرده مقیاس تشکیل شده است. مقیاس اول آن 5 سوال و سایر مقیاس ها هر کدام 10 سوال دارد. خرده مقیاس های این پرسشنامه به شرح زیر است:

  • تحریف آرمانی
  • رضایت زناشویی
  • مسایل شخصیتی
  • ارتباط
  • حل تعارض
  • مدیریت مالی
  •  فعالیت ها و اوقات فراغت
  • رابطۀ جنسی
  • فرزندان و فرزند پروری
  • خانواده و دوستان
  • نقش های مساوات طلبی
  • جهت گیری مذهبی

به علاوه فرم 125 سوالی این پرسشنامه دو مقیاس دیگر یعنی هم بستگی زوج ها و تطابق پذیری را نیز می سنجد.

هنجاریابی تست انریچ

«پرسشنامۀ انریچ در پژوهش های متعددی مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله پژوهش لاوی و السون (1993) روی یک گروه نمونۀ 8385 نفری وپژوهش دیگری روی گروه نمونه ای متشکل از 6267 زن و شوهر در فاصلۀ زمانی ژانویه 1983 تا ژوئن 1984 اجرا شد. به این تعداد 675 زوج دیگر هم اضافه شد که جمعاً بالغ بر 6942 زوج گردید. متوسط سن این آزمودنی ها 33 سال (بین 18 تا 68 ساله) و متوسط سن زن ها 32 سال (بین 18 تا 65 ساله) بود. 45% آنان فارغ التحصیل دانشگاه بودند، 33% مدتی دانشگاه رفته بودند، 19% دیپلم داشتند و 3% دبیرستان را تمام نکرده بودند. متوسط مدت ازدواج آنها 7/9 سال بود و بطور متوسط 2/9 فرزند داشتند، و 78% از آنها در اولین ازدواج خود بودند.

اعتبار تست انریچ

 ضرایب آلفای پرسشنامۀ انریچ در گزارش اولسون، فورنیر و دراکمن (1989) برای خرده مقیاس های تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، رابطۀ جنسی، فرزندان و فرزند پروری، خانواده و دوستان، نقش های مساوات طلبی به ترتیب از این قرار است:

9/0 ، 81/0 ، 73/0 ، 68/0 ، 75/0، 74/0 ، 76/0 ، 48/0 ، 77/0، 72/0 ، 71/0

ضرایب آلفای خرده مقیاس های انریچ در چندین تحقیق متفاوت از 68/0 (برای نقشهای مساوات طلبی) تا 86/0 ( برای رضایت زناشویی) با میانگین 79/0 بوده است. اعتبار بازآزمایی پرسشنامه در فاصلۀ 4 هفته بین 77/0 (برای فعالیت های اوقات فراقت) تا 92/0 (برای روابط جنسی و تحریف آرمانی) با میانگین 86/0 بوده است.

در پژوهش مهدویان ضریب همبستگی پیرسون در روش باز آزمایی (به فاصلۀ 1 هفته) برای گروه مردان 937/0، برای زنان 944/0 و برای گروه مردان و زنان 94/0 به دست آمد. این ضرایب در همین پژوهش برای خرده مقیاس تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، رابطۀ جنسی، فرزندان و فرزند پروری، خانواده و دوستان، نقش های مساوات طلبی و جهت گیری مذهبی گروه زنان و مردان به ترتیب از این قرار است:

72/0، 85/0، 76/0، 76/0، 76/0، 81/0، 63/0، 69/0، 87/0، 69/0، 62/0 و 73/0. ضریب آلفای فرم 48 سوالی پرسشنامه در پژوهش میرخشتی 92/0 و در فرم 47 سوالی پژوهش سلیمانیان 95/0 به دست آمده است.

روایی آزمون و پرسشنامه انریچ ENRICH

ضرایب همبستگی پرسشنامۀ انریچ با مقیاس های رضایت خانوادگی از 41/0 تا 60/0 و با مقیاس های رضایت زندگی از 32/0 تا 41/0 است که نشانۀ روایی سازه آن است. کلیه خرده مقیاس های «پرسشنامۀ انریچ» زوج های راضی و ناراضی را متمایز می کنند و این نشان می دهد که این پرسشنامه از روایی ملاک خوبی برخوردار است.

نمره گذاری تست رضایت زناشویی انریچ

 در فرم 115 سوالی اجرا شده در ایران، برای هر یک از سوال های این پرسشنامه 5 گزینه منظور شده است. گزینۀ سوال ها عبارتند از «خیلی زیاد»، «زیاد»، «در حد متوسط»، «کم» و «خیلی کم»؛ بجز سوال های 96 تا 105 که برای آنها گزینه های «همیشه»، «اغلب اوقات»، «نمی دانم»، «خیلی کم» و «هیچ وقت» اختیار شده است.

نمره گذاری سوال ها بصورت 0،1،2،3،4 است. لذا حداکثر نمرۀ آزمودنی در این پرسشنامه برابر با 460 است. نمره بالاتر نشانۀ رضایتمندی بیشتر زناشویی است و نمره پایین تر نشان دهنده رضایت زناشویی پایین. همچنین پاسخنامه بصورت یک برگه جدا در اختیار آزمودنی ها قرار می گیرد.

آماده سازی / غنی سازی

ENRICH به یک برنامه آنلاین کامل به نام PREPARE/ENRICH تبدیل شده است که همچنین باورهای زوجین را که برای ازدواج آماده می شوند بررسی می کند و مهارت های زوجین را برای یک رابطه خوب را فراهم می کند. این برنامه جدید در موارد زیر به زوجین کمک می کند:

  • مناطق قدرت و رشد را شناسایی کنند.
  • ویژگی های شخصیتی یکدیگر را بشناسند.
  • مهارت های ارتباطی را تقویت کنند.
  • درگیری ها را برطرف کنید و استرس را کاهش دهند.
  • زمینه های خانوادگی را مقایسه کنند.
  • به راحتی در مورد مسائل مالی بحث کنند.
  • اهداف شخصی، زوجی و خانوادگی تعیین کنند.

 

منابع و مآخذ


Lavee, Y.and Olson, D.H.(1993). Seven types of marriage: Empirical typology based on ENRICH. Journal of Marital and family therapy,19(4), 325_340.

Olson, D.H. and Fowers, b.J. (1993). Five types of marriage: An empirical typology based on ENRICH. The Family journal. 1 (3), 196_207

https://en.wikipedia.org/wiki/ENRICH

میر خشتی، ف. (1375) بررسی رابطه میان رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روان. به راهنمایی دکتر باقر ثنائی . پایانامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رودهن ،گروه مشاوره،

سلیمانیان،ع.ا. (1373). بررسی تاثیر تفکرات غیر منطقی بر اساس رویکرد شناختی بر نارضایتی زناشویی. پایانامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

مهدویان، ف.(1376). بررسی تاثیر آموزش ارتباط بر رضایت مندی زناشویی و سلامت روانی. . پایانامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. به راهنمایی دکتر باقر ثنائی . تهران: انستیتو روانپزشکی تهران.

امتیاز 5 (1 مشارکت)
مطالب مرتبط
نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.