جعبه ابزار ذهنی

آیا به دنبال یادگیری مهارت های ارتباط با جنس مخالف با هدف ازدواج هستید؟ به راستی عشق چیست؟ آیا عشق وجود دارد، چه عواملی می تواند در عشق یه پسر به دختر یا عشق دختر به پسر تاثیرگذار باشد. در ارتباط اول با جنس مخالف چگونه می توانیم تصویر درست و مثبتی از خود ارائه دهیم؟ چگونه می توان یک دوستی سازنده را به سمت ازدواج سوق داد؟ این ها همه سوالاتی است که ذهن جواان را به خود مشغول کرده است. جعبه ابزار ذهنی تلاش کرده است که پاسخ بسیاری از این سوالات را تا حد امکان با رویکردهای علمی بررسی کند.

ماهیت عشق

قرارها و ملاقات ها

دوستی و ارتباط

مدیریت رابطه و سختی های رابطه

پیش به سوی ازدواج