مرور برچسب

HosheHaiajani4-3

هدف گذاری شخصی در زندگی

میان مولفه های خودانگیزشی، هدف گذاری شخصی و موفقیت همبستگی قوی وجود دارد. هدف گذاری شخصی، موجب ایجاد انگیزه مناسب می شود و به شما کمک می کند مدتی را…